نگاه ابری
نازنینم ! رمز و رازت را، شبی رو می کنم
نازچشمت ، نقش گوگل، طرح ِیاهو می کنم
گرچه کردم زیر ِهشتِ ابرویت ، اقرارها
هرچه را ناگفته دارم، خط ابرو می کنم
تا ببیند سایتِ شعرنو، چه کردی با دلم
جای زخم خنجرت را ، برج و بارو می کنم !
در دل ِحوضی که در پستو برایم ساختی
پر ز قرص و نسخه ی درمان و دارو می کنم
نو بهاری را که در پنهان برایم گل دهد
می فروشم ! درعوض گلواژه را بو می کنم !
حوض و باغ و آب وپستویت نمی خواهم رفیق
در کویر باز دل، هم …