فراگیران گروه قوی، علی‌رغم گرایش منفی به فعالیت‌های گروهی، نسبت به فراگیران گروه ضعیف، از سبک‌های اصلی بیشتری برخوردارند. به‌علاوه، سبک شنیداری مردان، پایین‌تر از نقطۀ بُرشِ سبک یادگیری اصلی و کمتر از امتیاز میانگین زنان است. با این حال، مردان در مقایسه با زنان، در آزمون تداعی واژه‌ها، مترادف‌ها و همنشین‌ها امتیاز بهتری کسب کردند اما سبک لمسی با آزمون تداعی واژه‌ها، مترادف‌ها و همنشین‌ها در گروه زنان، همبستگی معناداری نشان داد. همچنین یادگیری گروهی برای شرکت‌کنندگان کمترین اهمیت را داشت. بدین ترتیب، در تدریس واژگان، بخصوص در بُعد عمق، باید تکنیک‌ها و مواد مختلفی انتخاب شوند تا سبک‌های گوناگون یادگیری زبان‌آموزان را پوشش دهد.